Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

  1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

  2. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy ul. Wolińskiej 9 B, Tel.: 913210102, email: psmkamienpomorski@wp.pl

    4.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Przemysławem Gardockim: iodo@kamienpomorski.pl

  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j.w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

  4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Szczecinie.

  5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  6. Panu/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j.w.

 

Dyrektor PSM I st. w Kamieniu Pomorskim

Jolanta Przybycień